Mezinárodní den žen 2022

  • březen 7, 2022

8. března slavíme Mezinárodní den žen. Vzhledem k tomu, že se svět pomalu vzpamatovává z pandemie COVID-19 a čelíme novým globálním výzvám, je nezbytné se i nadále zaměřovat na práva žen.

Pro Vlámsko jsou ženská práva nesmírně důležitá. Vlámsko usiluje o rovné příležitosti pro muže a ženy a přikládá velký význam boji proti sexuálnímu a domácímu násilí. Cílem je rovné zapojení a zastoupení žen ve společnosti. Ve své zahraniční politice Vlámsko zdůrazňuje potřebu vzdělávání žen a podpory sexuálního a reprodukčního zdraví a práv (SRZP), včetně práva na přístup k bezpečným potratovým službám.

V zájmu splnění závazků uvedených v Istanbulské úmluvě, které se týkají koordinovaného řešení domácího násilí, restrukturalizovalo Vlámsko v roce 2016 svůj přístup. Vlámsko spojilo všechny relevantní aktéry - sociální služby, probační službu, policii, justici atd. - s cílem zlepšit spolupráci a usnadnit zastavení domácího násilí. Tyto služby byly sdruženy v tzv. centrech rodinné spravedlnosti ("Family Justice Centres"), kde rodiny dostávají veškerou potřebnou podporu. Tento přístup bude v nadcházejících letech zaveden ve všech vlámských provinciích.

Vlámská vláda se nezaměřuje na práva žen pouze ve Vlámsku, ale také v zahraničí. V uplynulém roce Vlámsko finančně podpořilo různé organizace, které se zasazují o lidská práva, konkrétně o práva žen, např. organizaci Badaaya v Egyptě. Rada Evropy byla opět podpořena v boji proti násilí na ženách a OECD získala podporu na realizaci inovativního projektu týkajícího se genderových dat.

Vlámsko je také již několik desetiletí předním dárcem zvláštního programu OSN pro výzkum, vývoj produktů a školení v oblasti výzkumu lidské reprodukce, který organizuje Světová zdravotnická organizace. Tento program provádí výzkum zaměřený na zlepšení přístupu dospívajících žen a sexuálních a genderových menšin ke službám souvisejícím se SRZP a zároveň sleduje kritické ukazatele, jako je genderově podmíněné násilí, úmrtnost matek a trendy v oblasti bezpečných/nebezpečných potratů ve světě. V případě nového programu a rozpočtu UNAIDS na období 2022-26 hrálo Vlámsko klíčovou roli při náročných jednáních, která vyžadovala, aby program věnoval mnohem větší pozornost přetrvávající zranitelnosti žen a dívek v celé jejich rozmanitosti.

V současné době se Vlámsko rovněž podílí na vypracování souboru celosvětově uznávaných dobrovolných pokynů pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v kontextu potravinové bezpečnosti a výživy. Pokyny poskytnou členům EU a rozvojovým partnerům konkrétní praktické návody, jak v rámci úsilí o vymýcení hladu, potravinové nejistoty a podvýživy prosazovat rovnost žen a mužů, práva žen a dívek a posílení postavení žen.

Vlámsko bude i nadále podporovat a prosazovat dodržování práv žen, a to jak na vnitřní úrovni, tak prostřednictvím rozvojové spolupráce a mezinárodních projektů.