Internationale Vrouwendag 2022

  • 7 maart 2022

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag. Nu de wereld langzaam herstelt van de COVID-19-pandemie en we geconfronteerd worden met nieuwe wereldwijde uitdagingen, is het cruciaal om te blijven focussen op vrouwenrechten.

Voor Vlaanderen zijn vrouwenrechten van het grootste belang. Vlaanderen streeft naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen en hecht veel belang aan de bestrijding van seksueel en huiselijk geweld. Het doel is de gelijke participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in de samenleving. In zijn buitenlands beleid benadrukt Vlaanderen de noodzaak van onderwijs voor vrouwen en de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), inclusief het recht op toegang tot veilige abortusdiensten.

Om tegemoet te komen aan de verbintenissen, opgesomd in het Verdrag van Istanbul, om huiselijk geweld gecoördineerd aan te pakken, herstructureerde Vlaanderen in 2016 zijn aanpak. Vlaanderen bracht alle relevante actoren - sociale diensten, reclassering, politie, justitie,... – bij elkaar om de samenwerking te verbeteren en om huiselijk geweld gemakkelijker te stoppen. Deze diensten werden samengebracht in zogenaamde 'Family Justice Centers', waar gezinnen de nodige ondersteuning krijgen. Deze aanpak wordt de komende jaren verder uitgerold in alle Vlaamse provincies.

De Vlaamse Regering zet niet alleen in op vrouwenrechten binnen Vlaanderen, maar ook in het buitenland. Het afgelopen jaar heeft Vlaanderen financiële steun verleend aan verschillende organisaties die opkomen voor mensenrechten, en meer specifiek vrouwenrechten, waaronder Badaaya in Egypte. De Raad van Europa werd opnieuw gesteund om geweld tegen vrouwen te bestrijden en de OESO kreeg steun om een innovatief project rond gendergegevens uit te voeren.

Vlaanderen is ook een toonaangevende, decennialange donor van het speciale VN-programma voor onderzoek, productontwikkeling en onderzoekstraining rond menselijke reproductie, georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit programma doet onderzoek naar hoe de toegang tot SRGR-gerelateerde dienstverlening aan vrouwelijke adolescenten en seksuele en genderminderheden kan worden verbeterd, terwijl kritische indicatoren zoals gendergerelateerd geweld, moedersterfte en veilige/onveilige abortustrends wereldwijd worden gemonitord. Voor het nieuwe UNAIDS-programma en -budget, 2022-26, speelde Vlaanderen een cruciale rol in de zware onderhandelingen, waardoor het programma veel meer aandacht moest besteden aan de aanhoudende kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit op dit gebied.

Momenteel is Vlaanderen ook betrokken bij de ontwikkeling van een reeks wereldwijd aanvaarde Vrijwillige Richtlijnen over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de context van voedselzekerheid en voeding. De Richtlijnen zullen EU-leden en ontwikkelingspartners concrete praktische begeleiding bieden over hoe gendergelijkheid, vrouwen- en meisjesrechten en empowerment van vrouwen kunnen worden bevorderd als onderdeel van hun inspanningen om honger, voedselonzekerheid en ondervoeding uit te bannen.

Zowel intern als via ontwikkelingssamenwerking en internationale projecten zal Vlaanderen respect voor vrouwenrechten blijven steunen en promoten.